കവയിത്രി സുഗതകുമാരിയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി വൃക്ഷത്തൈ നടീൽ - 22-01-2021 - ചിത്രങ്ങൾ