പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്രുവിന്റെ 57-ാമത് ചരമദിനം - 27-05-2021