ലൈബ്രറിയുടെ ശതാബ്ദി ആഘോഷം- കോഴിക്കോട് - 17-09-2022, 18-09-2022