കേരളപ്പിറവിയോടനുബന്ധിച്ച് നിയമസഭാ ലൈബ്രറിയിൽ വച്ച് നടത്തുന്ന പുസ്തക പ്രദർശനം -