ഭരണഘടനാസാക്ഷരതായജ്‌ഞം - കുടുംബശ്രീ മിഷൻ മാസ്റ്റർ ട്രെയിനേഴ്‌സിനായി സംഘടിപ്പിച്ച പരിശീലന പരിപാടി