നിയമസഭാ സുവർണ്ണ ജൂബിലി മ്യൂസിയം - രണ്ടാംഘട്ട പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തികൾക്ക് ശേഷം പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നു നൽകുന്നതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം - 02-11-2022