ഓണത്തിന് ഒരുമുറം പച്ചക്കറി - വിളവെടുപ്പ് പരിപാടി - 26-08-2023