ബഹു. നിയമസഭാ സെക്രട്ടറി ശ്രീ. എ.എം. ബഷീറിന് ഔദ്യോഗിക യാത്രയയപ്പ്